Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Maaike Ament Verbindend Theater (hierna te noemen Maaike Ament).


Artikel 1. Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Maaike Ament en een Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Maaike Ament, voor de uitvoering waarvan door Maaike Ament derden dienen te worden betrokken.

 3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

 5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.Artikel 2. Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes van Maaike Ament zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.

 2. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Maaike Ament niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 4. Maaike Ament kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.


Artikel 3. Opdrachtverstrekking, uitvoering en wijziging overeenkomst, prijsverhoging en annulering

 1. Aanvragen worden door Opdrachtgever per post of per e-mail bevestigd, inclusief alle voor de opdracht essentiële gegevens. De opdracht
  is definitief als Maaike Ament voor akkoord heeft bevestigd.

 2. Annulering door de Opdrachtgever geschiedt per e-mail. Annulering tot twee weken voor de uitvoeringsdatum is kosteloos. Voor annulering van twee weken tot één week voor de uitvoeringsdatum is 50% van het overeengekomen honorarium verschuldigd.

 3. Voor annulering vanaf één week tot aan de uitvoeringsdatum is het gehele overeengekomen honorarium verschuldigd.

 4. Annulering door Maaike Ament geschiedt per e-mail en telefonisch. Annulering tot twee weken voor de uitvoeringsdatum is kosteloos en ontslaat Maaike Ament van verdere verplichtingen. Bij annulering vanaf twee weken tot aan de uitvoeringsdatum is Maaike Ament verplicht een passend alternatief te bieden. Als dit alternatief door de Opdrachtgever niet wordt geaccepteerd, dan heeft Opdrachtgever recht op een schadeloosstelling voor aantoonbaar geleden schade, met een maximum van 100% van het overeengekomen honorarium.

 5. Annulering door een van beide partijen zal, behoudens het hiervoor bepaalde, niet leiden tot aansprakelijkheid voor eventuele schade die de wederpartij door annulering lijdt.

 6. Indien door Maaike Ament of door Maaike Ament ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

 7. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Maaike Ament aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Maaike Ament worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Maaike Ament zijn verstrekt, heeft Maaike Ament het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Maaike Ament ter beschikking heeft gesteld. Maaike Ament is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Maaike Ament is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Maaike Ament zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 9. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Maaike Ament gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Maaike Ament bevoegde persoon en de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Maaike Ament op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

 10. Indien Maaike Ament met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Maaike Ament niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving.


Artikel 4. Overmacht

 1. Maaike Ament is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien Maaike Ament daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Seep geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Maaike Ament niet in staat is verplichtingen na te komen.
 3. Voor zoveel Maaike Ament ten tijde van het intreden van overmacht de verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Maaike Ament gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 5. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Maaike Ament is gerechtigd om periodiek te factureren.

 2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

 3. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Maaike Ament verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

 4. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Maaike Ament echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.


Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. Indien Maaike Ament aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

 2. Maaike Ament is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Maaike Ament is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

 3. Indien Maaike Ament aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 4. De aansprakelijkheid van Maaike Ament is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

 5. Maaike Ament is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Maaike Ament aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Maaike Ament toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Maaike Ament is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade.


Artikel 7. Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Maaike Ament partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.